De Rekenkamer van Suriname start met Rechtmatigheidonderzoek, nieuwe stijl.

 

De Rekenkamer van Suriname (Kamer) is in februari 2018 gestart met het uitvoeren van rechtmatigheid onderzoeken op basis van de internationale standaarden voor Rekenkamers (ISSAIs). Deze standaarden zijn ontwikkeld door de moederorganisatie van Rekenkamers wereldwijd (INTOSAI).


Een rechtmatigheid onderzoek bepaalt of aan de wet- en regelgeving, de voorschriften als ook  de instructies opgesteld door de bevoegde autoriteiten is voldaan.
De hoofddoelstelling van onderzoek is de beoogde gebruiker van informatie te voorzien om zodoende duidelijk te maken als de gecontroleerde publieke instellingen voldoen aan parlementaire besluiten, wetten, regelingen, beleidsafspraken, vastgelegde codes en overeengekomen voorwaarden. Voor de Kamer is deze controle zeer belangrijk.

Als onafhankelijk instituut is het de wettelijke taak van de Kamer om elk jaar te controleren of alle ontvangsten (belastingen, premies en heffingen) volgens de regels zijn geïnd en uitgaven conform de vastgestelde begrotingswetten zijn besteed en verantwoord. De Kamer is op basis van haar taakstelling conform de Wet Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no.26), ook belast met de rechtmatigheidscontrole van beschikkingen die worden uitgegeven door de verschillende ministeries. De beschikkingen waarvan de Kamer een afschrift ontvangt betreffen personele- en financiële aspecten en worden door de Kamer gecategoriseerd als auditobjecten. Bij de controle van de auditobjecten wordt getoetst als, bij alle processen in de hele keten, de wetten, regelgeving en instructies strikt worden opgevolgd.

De grondslagen, aanpak en procedures van het rechtmatigheid onderzoek, op basis van internationale standaarden moeten, leiden tot effectief en kwalitatief hoogwaardige onderzoeksresultaten.
Daarnaast zal worden gewaarborgd, dat de uitvoering van de toezichts- en controletaken van de Kamer op het gewenste niveau wordt verricht.

De Kamer heeft bij de aanvang in februari 2018 voor haar pilot onderzoeken gekozen voor de auditobjecten: subsidies en grondhuur bij de ministeries Sociale Zaken en Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Het project vindt plaats onder begeleiding van twee consultants en wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB).

Het rechtmatigheid onderzoek van de Kamer zal dus een onafhankelijke beoordeling zijn om vast te stellen als of een bepaald onderwerp voldoet aan de aspecten die als criteria zijn geïdentificeerd. Het ligt in de bedoeling dat het jaarverslag van 2018 conform de nieuwe werkmethode met betrekking tot rechtmatigheid onderzoek gepubliceerd zal worden.

                                                                                                                                                                                                                           Afdeling Voorlichting 
                                                                                                                                                                                                                                      van de
                                                                                                                                                                                                                       Rekenkamer van Suriname